Kolhydrater & Träning

Behandling ska inte ges på samma enhet som där den vuxne vårdas.

Att ta upp frågor om föräldraskap kan även ge information om barns situation och upplevelser i familjen och barnens eventuella behov av stöd och skydd från samhället. Samtal om föräldraskap bör ske i inledningen av en behandlingskontakt och kontinuerligt vid behov. Om närstående minderåriga barn finns i hemmet när en patient vårdas inom heldygnsvård ska socialtjänsten alltid genast informeras.

Lokala rutiner bör finnas för tillvägagångssätt och metoder för att göra en bedömning samt om barnets situation behöver meddelas socialtjänsten. Vuxna patienter med substansrelaterade problem som möts i öppen vård tillfrågas om de har minderåriga biologiska barn eller varaktigt sammanbor med annans minderåriga barn. Vid behandlarens oro för barnet eller misstanke om problem ska socialtjänsten alltid genast informeras.

Ofta är missbrukaren övertygad om att man tränar, äter, sover och missbrukar ”rätt” och söker stöd för detta i sin subkultur. Vid ett AAS-missbruk är det inte bara den som använder preparaten som kan drabbas, utan även personer i missbrukarens närhet. Det är inte ovanligt att AAS-missbrukare har haft en problemfylld uppväxt med sociala problem.

I vissa fall kan stöd till anhöriga i form av samtal eller uppmuntran till närvaro vid patientens återbesök vara värdefullt, inte minst för att motivera patienten att komma på ny- och återbesök. Det tycks vara av vikt att patienten upplever att samtalen till en början är mycket strukturerade och framför allt handlar om dopningmissbrukets positiva och negativa effekter. Det är dock viktigt att detta inte blir en del i ett fortsatt AAS-missbruk, varför ett behandlingskontrakt bör ingås även här.

Inställningen till operation varierar starkt mellan olika kirurgkliniker, och patienten får ofta söka sig till ett privat alternativ för att få operation utförd. Långverkande injektioner (Nebido) är mindre lämpligt då det försvårar bedömning av återkomst av egen produktion. Sådan behandling kan insättas efter 4-6 veckors terapi med aromatashämmare, om testosteronnormalisering uteblivit.

Observera att de farmakologiska alternativen är baserade på klinisk erfarenhet och är inte vetenskapligt utvärderade för patienter med AAS-missbruk. Det allmänna omhändertagandet skiljer sig inte från omhändertagandet av andra missbrukspatienter eller psykiatriska patienter. Att kalla dopning för ”missbruk” kan å andra sidan vara nödvändigt för att övertyga patienten om dess risker.

I mötet med patienten är det viktigt att bygga upp

ett förtroende mellan vårdgivare och patient baserat på kunskap, respekt och inte minst förståelse av patientens egen bild av AAS-missbruket. AAS-tester kan vara positiva under lång tid efter avslutat missbruk och för vissa substanser kan det röra sig om ett år. Liksom vid drogscreening bör dopningtestet insamlas under övervakning. Om en fördjupad utredning är indicerad kan specifika analyser av AAS utföras på urinprov.

Vid symtom och kliniska kännetecken bör frågor om kosttillskott och AAS ingå i anamnesen. AAS är idag inte klassade som beroendeframkallande substanser, eftersom det vetenskapliga underlaget för en sådan klassning ännu är bristfälligt. Eftersom en av de direkta effekterna av AAS är kvarstående hypogonadism under längre eller kortare tid blir detta en vanlig bidiagnos (E23.0).

En annan förklaring är att missbruket är ett tämligen nytt fenomen och symtomen ännu är relativt okända. Centralstimulerande ämne som till strukturen påminner om efedrin och ofta används som viktminskningspreparat. Det finns idag inga kontroller av kosttillskott och studier har visat att innehållet ofta inte stämmer överens med innehållsdeklarationen eller att de innehåller otillåtna substanser till exempel AAS eller ämnen som anses ha en testosteronökande verkan.

Clenbuterol är en betareceptorstimulerare, tidigare använd i Sverige vid behandling av astma, men som nu endast är godkänd som veterinärläkemedel. Den starka e-handelstillväxten har hittills inte täckt upp för de stora tappen i brevvolymer. FN:s säkerhetsråd överväger samtidigt en resolution om eldupphör i Syrien, ett förslag som tagits fram av Sverige och Kuwait.

Idag lördag står bland annat frågan om arbetstidsförkortning på kongressagendan. Den aktuella fettsyran finns bland annat i kött och nu ska 210 för tidigt födda barn i Sverige få ett extra tillskott för att se om andelen synskadade minskar. Det som behövs för att slutföra produktionen av dopningspreparat beställs på nätet och mycket av det går inte att stoppa eftersom det är helt legalt.

På basen av resultaten från våra undersökningar verkar det som om de pauser som användare i allmänhet tar mellan användningsperioderna inte är tillräckligt långa för att funktionen hos de studerade signalsubstansbanorna skall återgå till sin basnivå. Det är värt att notera att man kunnat konstatera att många av dessa symtom är långvariga, och att de ofta fortsätter även långt efter att man slutat ta substanserna (7,8). I vissa undersökningar har man kunnat påvisa att androgena föreningar haft direkta aktiverande effekter på frisättning av dopamin och serotonin (5,6).

Den är även en viktig signalsubstans för belöningssystemets funktion

och dopamin är därför i en central ställning vid utveckling av ett beroende. Idag kan jag säga att jag ser betydande framsteg, men det är inte slutet. Den viktigaste komponenten i tillskotett är epihydroksytiolan, som är ansvariga för ökning av muskelmassa.

Creatine Powder inte bara förbättrar skulpturen och det allmänna utseendet på musklerna, men också tillför oss med lager av energi – som krävs för att utföra effektiv träning. Det är värt att notera att Creatine Powder är ett helt lagligt tillskott som även kan användas av idrottsmän-proffs. Lämplig komposition som finns i medlets innehåll inte bara förbättrar ämnesomsättningen men även förbättra endokrina balansen i kroppen.

Och jag hissar en röd flagga där, om din kille har sådana här problem med humöret, håll dig för fan undan om han dricker, händer det så händer det i samband med det. Det är ytterst ovanligt att folk ballar ur sådär pga steroider, för antalet brukare av AAS är faktiskt väldigt högt idag och det är sällan som någon ballar ur just pga preparaten i sig, det kommer allt som oftast i samband med alkohol. Men till ämnet; Låter som om din pojkvän har haft allvarliga problem med humöret före.

Dessutom kan biverkningarna bli så starka så han kan komma in i en depression för resten av livet…inte så kul alltså.